Experienta vasta in domeniul comercial ne ajuta sa tratam cu profesionalism orice situatie intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii dvs. Ceea ce ne deosebeste pe piata serviciilor juridice este modalitatea de lucru abordata de societatea noastra; acordam o importanta deosebita luarii masurilor ce se impun in vederea preintampinarii oricaror litigii.
Țiril, Dușescu și Asociații – Societate Civilă de Avocați va ofera servicii juridice de specialitate constand in :
 • asistenta, reprezentare si consultanta juridica in toate situatiile cu care se confrunta societatea dvs.;
 • redactarea actelor si a contractelor, consilierea in vederea adoptarii acestora, negocierea conditiilor contractuale avantajoase;
 • recuperari creante debitori pe baza unui comision de succes platibil doar la momentul recuperarii sumelor de bani;
 • reprezentare in fata instantelor de judecata, institutii publice si oricaror persoane fizice sau juridice de drept public sau privat;
 • operatiuni la Registrul Comertului.

 

Bănci și Finanțe
Credite comerciale

Serviciile noastre includ consilierea clienților cu privire la obținerea de finanțări pentru activitatea curentă de afaceri, cât și pentru diverse proiecte investiționale. Serviciile noastre includ reprezentarea clientului în relațiile cu instituțiile financiar bancare sau diverse fonduri de investiții, precum și consiliere cu privire la diversele produse de finanțare active în acest moment pe piața financiar bancară din România.Totodată clienții noștri vor beneficia de servicii de specialitate la contractarea oricărui împrumut financiar, atât în ceea ce privește încheierea contractelor de credit cât și a celor de garanții.

Leasing

Echipa noastră de specialiști oferă consultanță juridică în ceea ce privește finanțarea și operarea tranzacțiilor de leasing și a structurilor financiare bazate pe active.

Contracte bancare și operațiuni

În cadrul acestei arii de activitate, oferim clienților noștri consiliere de specialitate cu privire la diverse aspecte ale contractelor și operațiunilor bancare. Amintim în acest sens câteva din activitățile specifice financiar bancare, respectiv încheierea contractelor de cont curent în condiții avantajoase pentru client, contracte de factoring și scontare, instrumente de plată, operațiuni valutare, soluții eficiente pentru produsele de economisire și conturi fiduciare.

Consultanță fiscală
Consultanță generală

Echipa noastră beneficiază de serviciile unui consultant fiscal acreditat, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și înscris în registrul European al Consultanților Fiscali, având astfel abilitatea de a răspunde întrebărilor specifice ale clienților noștri cu privire la diverse aspecte ale legislației fiscale românești și internaționale. Deoarece legislația fiscală din România trece printr-un proces continuu de revizuiri și modificări, cu impact direct asupra mediului dinamic de afaceri, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de sistemul românesc de impozitare, societățile comerciale ce activează pe piața din România trebuie să cunoască fiecare modificare din legislația fiscală. Serviciile noastre de consultanță fiscală generală includ următoarele arii specifice :

 • impozitul pe profit – sedii permanente, finanțarea activității și deductibilitatea cheltuielilor, câștiguri de capital
 • taxa pe valoarea adăugata – legislație locală și Directive ale Uniunii Europene
 • impozitul pe venit
 • impozitul pe veniturile nerezidenților – legislație românească și convenții de evitare a dublei impuneri
 • facilități fiscale pentru investiții
 • impozite și taxe locale – impozit pe clădiri, terenuri, alte bunuri
 • impozitul pe dividende
 • taxe vamale
 • accize
Litigii fiscale

Echipa noastră de specialiști vine în sprijinul clienților aflați în dispute cu autoritățile fiscale române prin servicii de specialitate de asistență juridică și reprezentare în cadrul litigiilor de natură fiscală. Pentru soluționarea cu succes a disputelor fiscale, asistența de specialitate oferită de specialiștii noștri include redactarea contestațiilor și recursurilor împotriva deciziilor autorităților fiscale române și a organelor de justiție la toate nivelurile, reprezentarea în instanță și asistarea clientului pe parcursul procedurilor administrative.

Drept Comercial și Corporate
Înființare societăți comerciale

Demararea unei afaceri presupune o planificare coerentă și rentabilă. Societatea noastră de avocatură vă oferă consiliere în alegerea celei mai bune opțiuni structurale pentru afacerea dumneavoastră și în elaborarea celei mai eficiente strategii manageriale.

Litigii comerciale

În cazul în care circumstanțele au fost de așa natură încât dumneavoastră sau afacerea dumneavoastră să fiți implicați în litigii, contactați un avocat cu experiență de la „Țiril, Dușescu și Asociații“, care vă poate sfătui și reprezinta pe parcursul tuturor etapelor litigioase. Avocații specializați în litigii comerciale din cadrul societății noastre, lucrează îndeaproape cu clienții pentru a dezvolta strategii eficiente și rentabile din punct de vedere al costurilor, care să garanteze cea mai ridicată rată de succes.

Contracte comerciale

În cadrul acestei arii de activitate vă oferim servicii precum negocierea și  redactarea tuturor tipurilor de contracte comerciale (vânzare-cumpărare, prestări servicii, închiriere, leasing, intermediere, concesiune, antrepriză, creditare, arendare, comision, asigurare, etc.). Contractele vor fi întocmite de specialiștii noștri în urma unor discuții aprofundate cu fiecare client, discuții ce au ca obiectiv întelegerea scopului urmărit și identificarea riscurilor la care poate fi supus clientul. În acest sens, echipa noastră de specialiști va asigura asistența clienților noștri și sprijinirea acestora în etapa de negociere a contractelor, astfel încât, clauzele cuprinse să fie clare și să exprime cu exactitate acordul de voință al părților.

Recuperare creanțe

Procesul de recuperare a creanțelor reprezintă un capitol important al activității noastre zilnice. Avocații noștri sunt specializați în recuperarea creanțelor de la persoane fizice și juridice, din România sau străinătate. În ceea ce privește gama de servicii oferite în cadrul procedurii de recuperare de creanțe, amintim : consultanța juridică cu privire la modalitățile de recuperare a debitelor respectiv, analiza debitului, evaluarea șanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării și evaluarea costurilor de recuperare; asistența juridică și reprezentarea în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept; redactarea tuturor înscrisurilor si actelor necesare procedurilor acțiunilor în instanță, participarea la administrarea de expertize judiciare și extrajudiciare necesare recuperării debitului; servicii de negociere și tranzacționare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienților în proceduri de conciliere directă.

Cu privire la tipul debitelor pentru care se poate iniția procedura de recuperare amintim: creanțe de natură comercială, împrumuturi nerestituite la termen, drepturi salariale neachitate de angajator la termenul stabilit între părți, sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere, creanțe datorate ca urmare a unei prestări de servicii, sume reprezentând prejudicii reale cauzate unor persone fizice cumpărători sau vânzători, sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere și comisionariat.

În baza infrastructurii logistice de care dispunem, putem obține informații detaliate legate de asociați, administratori, fondul de comerț și eventualele garanții reale constituite asupra bunurilor debitorului. Totodată, putem verifica existența unor alte încercări de executare silită asupra aceluiași debitor, cat și eventuala deschidere împotriva acestuia a procedurii insolvenței. În urma acestor verificări, echipa noastră de specialiști va oferi soluții concrete, prompte și eficiente în vederea demarării procedurilor de recuperare de creanțe care să se potrivească cel mai bine situației specific ale fiecărui client în parte.

Drept European
Considerente generale

Serviciile oferite în sfera de aplicabilitate a dreptului european sunt recomandate în principal companiilor care a căror arie de activitate se extinde în afara granițelor. Amintim în acest sens companii de transport internațional, companii de asigurări, companii de import-export, companii al căror obiect de activitate îl constituie detașarea de personal calificat. Prevederi ale dreptului comunitar sunt însă aplicabile și unor persoane fizice, rezidenți sau nerezidenți, care desfășoară diverse activități comerciale sau care reies din contracte de muncă pe teritoriul Uniunii Europene.

În ceea ce privește consultanța și asistența de specialitate în domeniul dreptului comunitar, precizăm că unul dintre fondatorii societății de avocatură Țiril, Dușescu și Asociații este membru al Baroului din Austria, societatea noastră având de altfel înființată o filială în localitatea Graz, Austria. Totodată, în sprijinul nostru și în scopul obținerii celor mai bune soluționări ale litigiilor sau disputelor din sfera de aplicabilitate a dreptului european, partenerii noștri de la Saxinger, Chalupsky & Partner ne asigură disponibilitatea unor colaboratori care stau la dispoziția clienților noștri în următoarele locații din Uniunea Europeană : Linz, Wels, Viena, Bratislava, Budapesta, Praga, Dusseldorf, Hanovra, Istanbul, Valencia, Bologna, Palma de Majorca. Datorită rețelei ample de colaboratori avem posibilitatea să oferim clienților noștri servicii specializate si eficiente din punct de vedere al costurilor.

Asistență pentru companii

În cadrul serviciilor din aria de cuprindere a dreptului european amintim : evaluarea impactului legislației europene asupra întregului portofoliu de clienți, consiliere cu privire la toate aspectele legate de normele pieței interne, în special cu privire la armonizarea și măsurile de restricționare a libertăților pieței interne, asistență cu privire la aspecte legate de drepturile fundamentale, pregătirea actelor de procedură, reprezentarea în fața instanțelor europene.

Dreptul Muncii și securității sociale
Ocuparea forței de muncă

Echipa noastră de specialiști vă oferă consultanță cu privire la încheiere a contractelor de muncă, etapă esențială în dezvoltarea și funcționarea afacerii dumneavoastră. Următoarele obiective specifice sunt urmărite atunci când se inițiază negocierea încheierii unui contract individual de muncă : definirea poziției angajatului, compensații, drepturi și obligații precum și target-uri profesionale, definirea circumstanțelor în care contractul individual de muncă va înceta, clauze de loialitate și confidențialitate, protejarea proprietății intelectuale, specificarea modalităților de evitare a litigiilor de muncă și soluționarea acestora pe cale amiabilă.

Încetarea raporturilor de muncă

În cazul ăn care se dorește încetarea raporturilor contractuale de muncă, vă oferim consiliere de specialitate cu privire la redactarea documentelor de reziliere a contractelor de muncă și efectuarea etapelor legale ale procedurilor de disponibilizare. Totodată echipa noastră vă oferă asistență juridică de specialitate în negocierea, atât la scară mica (contractele individuale de muncă încheiate cu fiecare angajat în parte) cât și la scară mare (contractele colective de munca), sens în care se vor iniția proceduri de negociere cu sindicatele în ceea ce privește  condițiile de disponibilizare, raportat la legislația în vigoare.

Legea securității sociale

În cadrul acestei arii de activitate, oferim servicii de consiliere a angajatorilor cu privire la tarifele sociale, sistemele de pensii precum și drepturile de securitate socială în cazul maternității și a incapacității temporare de muncă.

Litigii de muncă

În cazul în care încetarea raporturilor de muncă nu se poate efectua pe cale amiabilă, echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă asigura asistență de specialitate în negocierea precontencioasă și reprezentare în cadrul litigiilor legate de plângerile care decurg din încetarea raporturilor contractuale de muncă, precum și alte situații specifice precum concedieri, discriminări, protecția drepturilor intelelectuale.

Insolvență și lichidare
Servicii de prevenire a insolvenței

În cadrul acestei arii de activitate, echipa noastră de specialiști și colaboratori în domeniu vor analiza situația generală a afacerilor d-voastră, atât din punct de vedere juridic cât și economic. În baza acestei aniliza va fi generat un plan de acțiune care să fie în strânsă concordanță cu specificitățile domeniului de activitate, corelat în același timp cu premizele de management dar și cu situația conjuncturală existentă pe piață la momentul desfășurării acestei analize. În cazul și în măsura în care sunt posibile, vă vor fi recomandate acțiuni de prevenire a stării de insolvență. Acestea pot fi: mandatul ad-hoc (negocierea și încheierea de acorduri între societatea supusă acestei proceduri și creditori pentru depășirea stării de dificultate, prin reeșalonări ale plaților, reduceri de datorii, sau renegocierea unor contracte), concordatul preventiv (întocmirea ofertei de concordat prin care se propune un plan de redresare a societății și de acoperire a creanțelor creditorilor, precum și negocierea condiţiilor concordatului cu creditorii şi supravegherea implementării acestuia), medierea (rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă, în cadrul unei proceduri confidențiale, de negociere asistată).

Reorganizarea și lichidarea judiciară

Departamentul nostru de consiliere în domeniul reorganizării și lichidării judiciare este format din avocați și practicieni în insolvență cu o vastă experiență în domeniu. Serviciile cuprinse în cadrul acestei arii de activitate includ: asistarea și reprezentarea clienților noștri, creditori sau debitori, în proceduirle de insolvență, identificarea oportunităților de stingere a creanțelor, asistență în generarea unor strategii de restructurare și în întocmirea și implemenatrea planurilor de reorganizare, evaluarea fezabilității juridice a planurilor de reorganizare propuse, asistență juridică în caz de lichidare a patrimoniului.

În cazul în care se dorește implementarea procedurii de insolvență, atât în calitate de debitor, dacă toate acțiunile de prevenire a insolvenței au eșuat, cât și în calitate de creditor, când se solicită declanșarea acestei procedurii asupra unor diverși colaboratori, divizia noastră de practicieni în insolvență, respectiv Global Money Recovery SPRL este la dispoziția dumneavoastră. Specializată în problematica insolvenței, membră a Uniunii Practicienilor în Insolvență din România, Global Money Recovery SPRL se constituie într-o echipă de specialiști cu experienţă îndelungată în profesiile pe care le exercită precum şi în cea de practician în insolvenţă, obiectivul principal fiind acela de a oferi servicii specifice la un nivel calitativ ridicat, soluţii optime care să asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unei proceduri de insolvenţă. Profesionalismul și competența echipei noastre de practicieni în insolvență, au asigurat mereu, pe parcursul ultimilor ani un loc în topul celor mai buni 5 jucători pe piața insolvenței din România.

Litigii, Arbitraj și Mediere
Administrarea litigiilor

Avocații specializați în litigii de la societatea de avocatură „Țiril Dușescu și Asociații” vor evalua cu atenție situația specifică a fiec ărui client, generând apoi o opinie concretă și viabilă privind căile de apărare sau atac care pot fi aplicate în rezolvarea litigiilor. În ceea ce privește lista domeniilor de drept, specialiștii noștri în litigii sunt la dispoziția dumneavoastră în rezolvarea următoarelor tipuri de litigii:

 • litigii comerciale și civile – în cazul acestor tipuri de litigii este asigurată asiatarea și reprezentarea clienților în toate etapele procedurale, în toate domeniile de interes comercial, în conflicte care decurg din contractele comerciale, contractele de asigurare, achiziție, energie, transport, construcții, etc.
 • litigii în contencios administrativ și fiscal – în cazul acestor tipuri de litigii este evaluată conformitatea cu legislația administrativă în vigoare, procedându-se apoi la redactarea și depunerea tuturor documentelor judiciare necesare și asistarea clienților în toate etapele procedurale. Este asigurată instrumentarea oricăror litigii de natură fiscală, la toate nivelurile, în ceea ce privește o gamă completă de impozite, taxe și contribuții de orice natură la bugetele de stat.
 • litigii de muncă – este asigurată asistarea angajaților sau angajatorilor în dispute privind drepturi și interese, inclusiv discriminarea în muncă, gestiune frauduloasă, alte litigii legate de gestionarea forței de muncă.
 • litigii imobliare – în cazul acestor tipuri de litigii, clienților noștri le este asigurată asistența și reprezentarea în rezolvarea disputelor cu privire la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile.
Arbitrajul comercial

Echipa noastră de specialiști asigură asiatarea și reprezentarea reclamanților în arbitrajul comercial, local sau internațional, inclusiv în procedurile preliminare, când se încearcă soluționarea pe cale amiabilă a disputelor. În funcție de specificitatea spețelor angajate, se va efectua o evaluare a legislației în vigoare, interne și internaționale, în vederea asigurării unei reprezentări eficiente în cazul conflictelor ce fac obiectul procedurii de arbitraj comercial.

Medierea

Medierea reprezintă o modalitate modernă și eficientă de soluționare a litigiilor dintre persoane fizice sau juridice pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, echidistanță și confidențialitate, având liberul consimțământ al părților pentru desfăsurarea întregului proces de mediere.

Medierea este un proces structurat, compus din ședințe de mediere, ce are loc într-un cadru neutru și confidențial, în biroul mediatorului, din inițiativa/la solicitarea tuturor părților din litigiu, sau doar a unei părți (vezi în continuare procedura de mediere). Părțile din conflict sunt cele care decid dacă își vor soluționa conflictul/litigiul/disputa dintre ele prin mediere, la un mediator ales sau acceptat de comun acord.

Pot face obiectul unui proces de mediere conflictele ce au ca obiect drepturi de care părțile pot dispune în mod liber, prin negociere, prin convenții sau alte forme prevăzute de lege. Negocierea unei soluții într-o problema este scopul de facto al medierii. Așadar medierea poate fi folosită în numeroase conflicte sau litigii. Printre acestea enumerăm litigii izvorâte din raporturi civile, raporturi comerciale, raporturi familiale, raporturi penale (se pot media cazurile penale în care retragerea plângerii prealabile sau/și împăcarea părtțlor înlătură răspunderea penală), conflictele școlare, conflictele de malpraxis, conflictele izvorâte din raporturi de asigurare, conflictele de muncă, litigii din materia protecției consumatorului (în mod voluntar sau la recomandarea ANPC), litigii din domeniul proprietății intelectuale.

Echipa noastră de specialiști înclude 3 mediatori autorizați care că stau la dispoziție pentru demararea procedurilor de mediere în cadrul biroului nostru. Totodată, în situația în care sunteți invitat să participați la o procedură de mediere, echipa noastră de avocați vă va asigura asistență pe întreaga perioadă de desfășurare a acestei proceduri.

Piața de capital
Reglementare

Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora (societățile de servicii financiare, emitenții), operațiunile (serviciile de investiții financiare, ofertele publice), precum și organismele de plasament colectiv (fondurile de investiții), stabilind un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a investițiilor în instrumente financiare. Legea care reglementează funcționarea pieței de capital din România este Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare iar supravegherea acesteia este realizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

Operațiuni pe piața de capital

Echipa noastră de specialiști oferă o gamă largă de servicii în sfera pieței de capital. În acest sens amintim: redactare documente statutare, asistare în operațiunile de tranzacționare, consultanță și asistare inclusiv cu privire la aspecte legate de procesul de ofertă publică inițială (IPO).

Proprietate intelectuală
Considerente generale

În ceea ce privește sfera de aplicare a proprietății intelectuale, echipa noastră d especialiști vă oferă consultanță și asistență în aproape toate domeniile de practică cu impact asupra drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv mărci comerciale, drepturi de autor (Copyright), brevete de invenție, design, domenii, secrete industriale. În cazul în care este necesar, deținem infrastructura necesară pentru a consulta diferiți experți tehnici și alți profesioniști. Pentru a oferi clienților noștri consiliere de top în domeniu, specialiștii noștri verifică continuu, cu atenție, legislația și jurisprudența, oferind informații actualizate cu privire la evoluțiile relevante.

Drepturi de autor

Experiența și cunoștințele noastre în sfera de aplicare a drepturilor de autor oferă clienților noștri proceduri bine pregătite și determinate, atunci când este necesară obținerea și înregistrarea unor drepturi de autor. Odată ce aceste drepturi au fost obținute și înregistrate corespunzător, echipa noastră va continua îndeaproape colaborarea cu proprietarii acestora pentru a se asigura o protecție adecvată pe viitor. În cazul în care se va constata că alte entități decât proprietarii acestor drepturi de autor încearcă fără acord reproducerea sau utilizarea acestora, specialiștii noștri vor proceda la parcurgerea tuturor procedurilor legale de protejare a drepturilor de autor, inclusiv acțiuni litigioase.

Brevete de invenție

Brevetul de invenție protejează idei sau soluții originale. Echipa noastră de specialiști va asigura clienților noștri asistență juridică de specialitate în scopul îndeplinirii tuturor obiectivelor legate de implementarea unui brevet de invenție, de la conceperea acestuia până la efectuarea procedurilor complexe de marketing și vânzare. În acest sens amintim : efectuarea de investigații tehnice și consilierea clienților cu privire la posibilitatrea concretă de implementare și protejare a unui brevet de invenție, asistență în toate etapele de elaborare, depunere și urmările a cererilor de brevet față de Oficiul Român de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul European de Brevete sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, înregistrarea diferitelor certificate suplimentare de protecție, asistență în redactarea de acorduri de licențiere, cedare sau transfer în ceea ce privește brevetele de invenție deținute.

Mărci înregistrare

Marca înregistrată (Trademark), identificată prin simbolul ®, reprezintă un însemn distinctiv utilizat de un individ, organizație comercială sau altă persoană juridică pentru a identifica un produs sau serviciu în fața potențialilor consumatori, și pentru a arăta că toate produsele ce o poartă provin dintr-o sursă unică, pentru a face distincția între produsele sau serviciile proprii și cele ale altor entități. O marcă comercială este o formă de proprietate intelectuală, de regulă un nume, un cuvânt, o frază, un logo, un simbol, o imagine, sau o combinație a acestor elemente. Legat de procedura de elaborare și protejare a mărcilor înregistrate, echipa noastră de specialiști oferă clienților o gamă largă de servicii, printre care amintim: asistare în etapele de autorizare, urmărire, protejare și gestionare a mărcilor înregistrate, elaborarea și implementarea acordurilor de exploatare, licențiere sau transfer a drepturilor derivate mărcilor înregistrate, consiliere și asistare cu privire la toate aspectele legate de înregistrarea, protejarea și întreținerea numelor de domeniu, inclusiv în proceduri litigioase sau arbitraj.

Restructurări, fuziuni și achiziții
Due diligence fiscal și juridic

Procesul de due diligence fiscal evaluează riscurile fiscale la care o afacere țintă de achiziție este expusă în timpul perioadei supuse examinării. Combinată cu soluțiile de planificare fiscală, procedura de due diligence fiscal este un examen integrat și cuprinzător, care ajută investitorii să facă investiții eficiente din punctul de vedere al impozitării. Această procedură urmărește evaluarea riscurilor fiscale asociate unei entități ce urmează a fi achiziționate, având ca obiectiv crearea și structurarea eficientă a tranzacțiilor de fuziune și achiziție prin colectarea, analiza și evaluarea situației fiscale.

Cu sprijinul consultantului nsotru fiscal autorizat, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și înscris în registrul European al Consultanților Fiscali, suntem în măsură să oferim servicii integrate în ceea ce privește aria de aplicare a procesului de due diligence fiscal.

Procedura de due diligence juridic implică următoarele aspecte: analiza completă a stării companiei țintă, analiza drepturilor de proprietate asupra activelor companiei țintă, istoria sarcinilor și drepturilor de retenție, orice alte drepturi ale terților, revizuirea contractelor de tip închiriere, locație de gestiune, comodat, analiza tranzacțiilor cu persoanele afiliate, analiza contractelor bancare și a altor contracte de împrumut, analiza contractelor cheie ale companiei țintă, acorduri, garanții și angajamente încheiate cu partenerii de afaceri, analiza aspectelor legate de forța de muncă, autorizații și licențe necesare funcționării, analiza litigiilor pe rol.

Procesul de due diligence fiscal și juridic se va desfășura în baza unor proceduri stabilite de comun acord, a informațiilor obținute în urma întâlnirilor cu reprezentanții companiei țintă și a analizei unui set specific de documente financiar-contabile. Procesul de due diligence fiscal se va finaliza prin pregătirea unui sumar al aspectelor fiscale identificate, însoțit de un raport detaliat asupra riscurilor asociate, precum și cuantificarea acestora în baza informațiilor deținute. În acest sens, echipa noastră de specialiști oferă asistență de specialitate atât cumpărătorilor cât și cumpărătorilor, în vederea optimizării tranzacțiilor acestora, abordând aspecte fiscale atât din legislația românească cât și din cea internațională.

Structurarea tranzacțiilor

În domeniul fuziunilor și achizițiilor, societatea de avocatura Țiril, Dușescu și Asociații vă stă la dispoziție prin acordarea de consultanță și asistență specializată cu privire la următoarele aspecte semnificative : structurarea tranzacțiilor complexe de tipul fuziunilor și achizițiilor, redactarea și negocierea ofertelor preliminare și finale, due dilicence juridic cu privire la afacerea țintă, evaluarea elementelor fundamentale de punere în aplicare a tranzacțiilor, redactarea și negocierea documentației de tranzacționare, reprezentare în fața autorităților competente.

Proprietate imobiliară
Tranzacții imobiliare

În domeniul tranzacțiilor imobiliare, echipa noastră de specialiști oferă clienților soluții flexibile și creative la o gamă variată de dificultăți ce pot interveni pe această piață. De la realizarea diligențelor premergătoare unei tranzacții imobiliare, asistarea în faza de negociere și redactarea contractelor de vânzare-cumpărare, până la servicii complexe pentru companii mari și fonduri de investiții, inclusiv redactarea și negocierea acordurilor de joint-venture și a altor acorduri de parteneriat, suntem în măsură să onorăm cerințele clienților noștri în obținerea unor rezultate finale corespunzătoare. În acest sens, echipa noastră cuprinde în componența sa doi brokeri imobiliari autorizați, cu concursul cărora, clienții noștri vor beneficia de cele mai eficiente sfaturi în domeniu.

Finanțare imobiliară

În cadrul acestei arii de servicii, vă oferim consultanță de specialitate cu privire la contractarea diverselor finanțări privind operațiunile de achiziții imobiliare. Aceste servicii includ: analiza proiectului finanțat, identificarea și contactarea diferitelor instituții financiar-bancare în vederea prezentării proiectului și a negocierii condițiilor de finanțare, consiliere în alegerea celei mai eficiente opțiuni de finanțare, inclusiv elaborarea și negocierea documentației de împrumut în aspecte legate de acordarea și rambursarea finanțării, speze și accesorii, alte condiții generale de finanțare, asistență post-finanțare cu privire la derularea viitoare a proiectelor investiționale (obținerea autorizațiilor necesare, identificarea și angajarea diverșilor specialiști tehnici, consultanță juridică pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului imobiliar).

Litigii imobiliare

Echipa noastră de avocați deține o importantă experienta în tot ceea ce înseamnă reprezentarea în litigii care au ca obiect proprietățile imobiliare. Experiența noastră provine atât din câștigarea unor importante litigii având ca obiect recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților Imobiliare, cât și din reprezentarea unui mare număr de investitori străini pe acesta nișă. Asistența și reprezentarea oferite clienților noștri în materie de litigii imobiliare cuprinde următoarele acțiuni: revendicări, exproprieri, evacuări, recuperare investiții imobiliare, grănițuiri, desființare lucrări, ieșire din indiviziune, succesiuni, etc.